top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL

 

Objecte

 

*PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE, responsable del portal web http://www.obranova.es, posa a la disposició dels seus visitants la present documentació amb la qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (*LSSI-CE), així com informar a tots els visitants del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús d'aquest.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper de visitant, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol altra disposició legal que fos aplicable.

 

*PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels visitants aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web http://www.obranova.es

 

Les dades identificatives del responsable del Portal són els que figuren a continuació:

 

Raó Social:               LA GARRIGA *SERVEI 2009 S.L.
Nom Comercial:     *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE
Domicili Social:          *BANYS 166, 08530 LA GARRIGA.
C.I.F.:                            B65008179

 

 

Responsabilitat

 

*PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

 

El lloc web http://www.obranova.es pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

 

*PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la seva pàgina web. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la *LSSI-CE, *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que el visitant consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l'adreça de correu indicada.

 

 

Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

 

a) Responsable del tractament

 

*PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE informa en aquest apartat sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contacte a través del seu lloc web.

 

LA GARRIGA *SERVEI 2009 S.L. d'ara endavant *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE, amb domicili en C/ *BANYS 166 08530 LA GARRIGA, és titular d'aquest lloc web, i responsable de les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d'aquest lloc web. 

 

En aquest sentit, *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 

 

b) Recollida, finalitat i tractament de les dades

 

*PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE té l'obligació d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que pot dur-se a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o a l'emplenament dels formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE és la responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

 

La finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: l'atenció de peticions realitzades pels clients, la prestació de serveis i treballs vinculats a les operacions comercials, la gestió de la relació comercial amb els clients, exigències de la gestió administrativa i comptable, com l'emissió i enviament de factures, i compliment de les lleis aplicables en matèria fiscal i mercantil aplicables i la possibilitat de proporcionar-li informació comercial de productes, serveis, esdeveniments i suport de *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE.

 

Les dades personals facilitades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i per a les matèries fiscals i mercantils, durant el període establert per la Llei.

 

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

 

 

c) Comunicació d'informació a tercers

 

*PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l'excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE disposi del consentiment exprés de l'usuari.

 

 

d) Drets dels usuaris 

 

El Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 concedeix als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

 

Mentre les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament, d'acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

 

Per a exercir aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant petició escrita dirigida a *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE, o bé mitjançant petició via accés al formulari de contacte de la pròpia web. http://www.obranova.es

 

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En tal cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.

 

*PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

*PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o *juriprudenciales així com a pràctiques de la indústria.

 

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

 

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

 

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de *PROJECT *HOUSE REAL *ESTATE serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

 

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

bottom of page